Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κυριακούλης: Έγκριση από ΔΣ για λήψη έντοκου δανείου από Αρετή Κυριακούλη

Η δανείστρια κα Αρετή Κυριακούλη είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία ως βασική μέτοχος με ποσοστό 24,71% και ως συγγενής α' βαθμού του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Θεοφάνη Κυριακούλη και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνα Κυριακούλη.

Κυριακούλης: Έγκριση από ΔΣ για λήψη έντοκου δανείου από Αρετή Κυριακούλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι στην συνεδρίασή του της 22.08.2019, λαμβάνοντας υπόψη του την από 19.08.2019 έκθεση του κ. Αθανασίου Ροϊλού, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του ελεγκτικού οίκου ΄΄BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ΄΄, αποφάσισε ομόφωνα την παροχή άδειας για την κατάρτιση σύμβασης δανείου με σκοπό την λήψη έντοκου δανείου για την αγορά σκαφών από την μέτοχο της εταιρείας και συνδεδεμένο μέρος κα Αρετή Κυριακούλη, ποσού 1.000.000 ευρώ, με διάρκεια 5 έτη, ονομαστικό επιτόκιο 3,00% (σταθερό), περίοδο εκτοκισμού δωδεκάμηνη και με αποπληρωμή του κεφαλαίου εφάπαξ σε μια δόση την ημερομηνία λήξης της τελευταίας περιόδου εκτοκισμού, άνευ απαιτήσεως για εμπράγματες ή άλλου είδους εξασφαλίσεις.

Σημειώνεται ότι η δανείστρια κα Αρετή Κυριακούλη είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία ως βασική μέτοχος με ποσοστό 24,71% και ως συγγενής α' βαθμού του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Θεοφάνη Κυριακούλη και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνα Κυριακούλη.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν.4548/18, εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v