Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Προτείνει επιστροφή κεφαλαίου €0,92

Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,92 ευρώ προτείνει το Δ.Σ. της Βογιατζόγλου Systems, από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού. Στις 29 Ιανουαρίου η Γενική Συνέλευση.

Βογιατζόγλου: Προτείνει επιστροφή κεφαλαίου €0,92
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί του 12ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.819.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,92 ευρώ (από 0,60 ευρώ σε 1,52 ευρώ).

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 5.819.000,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,92 ευρώ (από 1,52 ευρώ σε 0,60 ευρώ) και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της εταιρείας.

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 καταστατικού της εταιρείας.

4. Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

5. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v