Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βιοτέρ: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι ζημίες είναι αποτέλεσμα των αρνητικών οικονομικών συγκυριών, οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κατά βάση από το Ελληνικό Δημόσιο .

Βιοτέρ: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2013 και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α. ανακοινώνει τα εξής:

«Οι μετοχές της εταιρείας παραμένουν στην κατηγορία επιτήρησης όπου εντάχθηκαν την 10η Απριλίου του 2012 μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α.

Οι λόγοι της απόφασης βάσει του άρθρου 3.1.2.4. του κανονισμού του Χ.Α.Α. είναι ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2011 οι ενοποιημένες ζημίες κατά τη χρήση είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο του 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α.Α. οι μετοχές της εταιρείας επανέρχονται σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι οι ζημίες είναι αποτέλεσμα των αρνητικών οικονομικών συγκυριών, οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κατά βάση από το Ελληνικό Δημόσιο .

Η εταιρεία προέβη σε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της, προκειμένου η μειωμένη χρηματοοικονομική ρευστότητα να επαρκεί για τις ανάγκες της. Βασικός στόχος αποτελεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο. Σημαντικό είναι επ'αυτού ότι ήδη κατά την οικονομική χρήση του 2013 η εταιρεία εισέπραξε ποσό € 5.755.858,79 πού αφορά τμήμα δικαστικής απόφασης του έργου «Λεωφ. Κηφισού τμήμα από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 0+700».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v