Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Δρομέας: Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Στις 17/06/14 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών συνεδρίασαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δρομέας ΑΒΕΕΑ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω από 17/06/14 συνεδρίασή του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Λευκώνα Σερρών, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2) Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου, κάτοικος Λευκώνα Σερρών, Εκτελεστικό μέλος

3) Ιωάννης ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Διονυσίου, κάτοικος Αθηνών (οδός Κλεισθένους, αριθμ.10) , Εκτελεστικό μέλος

4) Δημήτριος ΠΕΤΑΛΑΣ του Αποστόλου, κάτοικος Σερρών (οδός Μεραρχίας, αριθμ.119) , Μη Εκτελεστικό μέλος

5) Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου, κάτοικος Τριαδίου Θεσσαλονίκης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

6) Αθανάσιος ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ του Βασιλείου, κάτοικος Θεσσαλονίκης (οδός Αμφοτέρου, αριθμ.32-Χαριλάου) , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι 16/06/2020, οπότε λήγει και η εξαετής θητεία του.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του:

Α) Ανέθεσε στον κ. Αθανάσιο Παπαπαναγιώτου του Κων/νου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διοίκηση, γενική εκπροσώπηση και απεριόριστη δέσμευση της εταιρίας, δικαστικά ή εξώδικα – εξαιρέσει μόνον όσων η άσκηση κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαιτεί συλλογική ενέργεια - και του παρέχει την εντολή, πληρεξουσιότητα και δικαίωμα να λαμβάνει κάθε απόφαση αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμορφώνοντας την εταιρική βούληση, να ασκεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, αναγομένης στους σκοπούς της εταιρίας καις την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, να διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους της Εταιρίας παρέχοντας σ' αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, ως και να δεσμεύει πάντοτε και οπωσδήποτε την εταιρία με μόνη την υπογραφή του δίπλα στην εταιρική επωνυμία.

Β) Παράλληλα, για την αποτελεσματικότερη διοίκηση των καταστημάτων Αθήνας, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στο εκτελεστικό του μέλος κ. Ιωάννη Παπαπαναγιώτου του Διονυσίου τις εξής εντολές και αρμοδιότητες, που μπορεί να ενεργεί εντός της Περιφέρειας Αττικης:

1) Να δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία δια μόνης της υπογραφής του σε συμβάσεις που συνάπτει η εταιρία με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο της οποίας το υλικό αντικείμενο θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 150.000 (εκατόν πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ).

2) Να δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία δια μόνης της υπογραφής του εκδίδοντας και υπογράφοντας επιταγές σε λογαριασμούς που σύρονται επ' ονόματι της εταιρίας μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 150.000 (εκατόν πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ).

3) Να καταθέτει και οπισθογραφεί επιταγές και αξιόγραφα πάσης φύσεως προς κάθε τραπεζικό οργανισμό.

4) Να εισπράττει το αντίτιμο των επιταγών – συναλλαγματικών και χρηματικά ποσά, άνευ ορίου, από οποιονδήποτε Τραπεζικό Οργανισμό, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οποιαδήποτε ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΔΕΚΟ) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ιδιώτες και εταιρίες οποιαδήποτε νομικής μορφής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v