Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αγρ. Οίκος Σπύρου: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Την απορρόφηση της θυγατρικής Alchema και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 640 χιλ. ευρώ με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρίας Sekander, αποφάσισε η ΓΣ του Αγροτικού Οίκου Σπύρου.

Αγρ. Οίκος Σπύρου: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Οίκου Σπύρου, στην οποία παρέστησαν 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 71,40% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΓΣ:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν

2) Εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που τις συνοδεύουν.

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2013-31/12/2013.

4) Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2014. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2014 η ελεγκτική εταιρεία «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170 και Α.Μ.Ε.Λ.Τ.Ε. 40. Από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 14361) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΖΙΦΑΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 46371).

5) Αποφασίστηκε ότι δεν θα δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2014.

6) Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

7) Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 639.999,60€ με καταβολή μετρητών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρίας «SEKANDER INVESTMENTS LTD». σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

8) Εγκρίθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ALCHEMA, OΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με ισολογισμό μετασχηματισμού 30-06-2014 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει σχέδιο συγχώνευσης και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προς τον σκοπό αυτό.

9) Αποφασίστηκε ο καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2015.

10) Παρασχέθηκε, εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v