Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EUROXX ΑΕΠΕΥ: Δεν διανέμει μέρισμα

Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ η μη διανομή μερίσματος.

EUROXX ΑΕΠΕΥ: Δεν διανέμει μέρισμα

Με τη συμμετοχή του 85,35% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2014 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, όπου ομόφωνα ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

-Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013, που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 27/02/2014.

-Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 27/02/2014.

-Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος, λόγω συμψηφισμού κερδών της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013 με ζημίες παρελθουσών χρήσεων και ζημίες χαρτοφυλακίου.

- Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.

-Εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014 η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

-Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν στην χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013 και προεγκρίθηκαν αντιστοίχως για την χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.

-Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v