Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Εκτίναξη κερδών στη χρήση 2006

Αύξηση 314% στον όμιλο και 123% στη μητρική παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στη χρήση του 2006, σε σχέση με το 2005. Προτεινόμενο μέρισμα 0,20 ευρώ.

Βογιατζόγλου: Εκτίναξη κερδών στη χρήση 2006
Αύξηση 314% στον όμιλο και 123% στη μητρική παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στη χρήση του 2006, σε σχέση με το 2005. Προτεινόμενο μέρισμα 0,20 ευρώ.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 2006, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E. για την χρήση 2006 ανήλθε στα 29.421 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2005 (25.089 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 11.584 χιλ. ευρώ αυξανόμενα κατά 23% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2005 (9.444 χιλ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων έκλεισαν στα 4.021 χιλ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 54% (2.609 χιλ. ευρώ το 2005).

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 2.576 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 114% (1.202 χιλ. ευρώ το 2005), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του ομίλου, έκλεισαν στα 1.976 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 314%.

Τέλος, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, διαμορφώθηκαν σε 24.065 χιλ. ευρώ έναντι 19.523 χιλ. ευρώ του 2005.

Οι κυριότεροι λόγοι της αύξησης των κερδών είναι οι κάτωθι:

1. Η αύξηση του κύκλου εργασιών του ομίλου και της μητρικής εταιρίας σε ποσοστό 17% και 9% αντίστοιχα.

2. Η αύξηση των συντελεστών μικτής κερδοφορίας για τον όμιλο κατά 1,7 ποσοστιαία μονάδα και για την εταιρία κατά 0,7 ποσοστιαία μονάδα εξαιτίας της ακόμα καλύτερης διαχείρισης των αποθεμάτων.

3. Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών της εταιρίας και του ομίλου παρότι αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών.

Σημειώνεται ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2006 και 2005 συμπεριλαμβάνονται με την ολική μέθοδο οι εταιρίες: Voyatzoglou Systems Romania SRL με συμμετοχή 100% και Logisystems AE με συμμετοχή 99%, Organizer Stores AEE με συμμετοχή 99,41% και η Revos Management SRL με συμμετοχή 99%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας αυξήθηκε κατά 9% ανερχόμενος στα 25.782 χιλ. ευρώ από 23.723 χιλ. ευρώ το 2005. Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 9.232 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 11% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2005 (8.315 χιλ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν στα 3.532 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 28% (2.758 χιλ. ευρώ το 2005). Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της μητρικής έφθασαν τα 2.723 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 77% (1.539 χιλ. ευρώ το 2005), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της μητρικής έφτασαν τα 2.013 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 123% (903 χιλ. ευρώ το 2005).

Τα ίδια κεφάλαια της μητρικής εταιρίας Βογιατζόγλου Systems Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε 23.919 χιλ. ευρώ έναντι 19.779 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2005.

Το Δ.Σ. της Βογιατζόγλου Systems A.E. θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τη διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v