Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουργία 3Α: Από 14/10 στο Χ.Α. με τη νέα τιμή 1,50 ευρώ

Από την Τρίτη 14/10 οι μετοχές της Εριουργίας Τρία Άλφα θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία του 1,50 ευρώ, βάσει της από 23/7/2014 απόφασης της β΄ επαναληπτικής Γ.Σ. για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.344.630 ευρώ με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.

Εριουργία 3Α: Από 14/10 στο Χ.Α. με τη νέα τιμή 1,50 ευρώ

Διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την νέα ονομαστική αξία του 1,50 ευρώ ανά μετοχή θα είναι από τις 124 Οκτωβρίου 2014 οι μετοχές της Εριουργίας Τρία Άλφα.

Υπενθυμίζεται ότι η Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης στις 23/7/2014 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό του 1.344.630 ευρώ, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τα 2,83 ευρώ σε 1,50 ευρώ.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.516.500 ευρώ, διαιρούμενο σε 766.000 κοινές και 245.000 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε μια.

Το υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-4069/7/8/2014 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίασή της 9ης Οκτωβρίου 2014 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 14η Οκτωβρίου 2014 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 1,50 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v