Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Αύξηση τζίρου 72,3% στο εννεάμηνο

Κέρδη μετά από φόρους 2,14 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 4,2%, βελτίωση EBITDA κατά 20,4% και αύξηση κύκλου εργασιών κατά 72,3% κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2014 η εταιρία Centric Συμμετοχών.

Centric: Αύξηση τζίρου 72,3% στο εννεάμηνο
Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2014 η εταιρία Centric Συμμετοχών. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2014 ανήλθε σε € 760,18 εκατ. έναντι € 441,17 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2013, καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 72,3%.

Η εντυπωσιακή αύξηση του κύκλου εργασιών αποτιμάται ιδιαίτερα θετικά και αποδίδεται στις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενίσχυση των εταιρικών σημάτων που προωθούν οι θυγατρικές εταιρίες του ομίλου. Στην αύξηση συνέβαλε ουσιαστικά και η θετική επίδραση από τη διεξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου της Βραζιλίας.

Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε σε € 11,07 εκατ. έναντι € 8,51 εκατ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες της χρήσης του 2013 καταγράφοντας αύξηση κατά 30,1%. Η αύξηση του μικτού κέρδους βρίσκεται σε συνάρτηση της αύξησης του κύκλου εργασιών. Η σημαντική μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, 1,5% έναντι 1,9% το 2013, έρχεται ως αποτέλεσμα σημαντικών δαπανών προώθησης που αποτελούν μέρος του κόστους πωληθέντων αλλά και λόγω της αύξησης του ποσοστού απόδοσης κερδών που επιστρέφονται στους παίκτες.

Οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν αυξημένες κατά 28%, ακολουθώντας την αύξηση του μικτού κέρδους και αντανακλώντας τη συστηματική προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να υποστηριχτεί η προώθηση των υπηρεσιών του ομίλου. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν από δαπάνες € 660 χιλ. περίπου για τη δημιουργία προβλέψεων απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων προηγούμενων χρήσεων.

Η εν λόγω επιβάρυνση οδήγησε τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφωθούν σε € 3,81 έναντι € 3,17 εκατ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2013 καταγράφοντας αύξηση 20,4%.

Τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής λειτουργίας διαμορφώθηκαν θετικά κατά € 619 χιλ. συνεισφέροντας στην κερδοφορία του ομίλου. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν στα € 4,13 εκατ. έναντι € 3,24 εκατ. το εννεάμηνο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 27,4%.

Στο επίπεδο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ), για τους πρώτους εννέα μήνες του 2014 τα κέρδη ανήλθαν σε € 2,14 εκατ. έναντι € 2,05 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013 αυξανόμενα κατά 4,2%.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 30.9.2014 διαμορφώθηκαν αυξημένα κατά 5,3% σε σχέση με τις 31.12.2013 και ανήλθαν σε € 49,70 εκατ. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία και ο όμιλος σήμερα διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση με σημαντικό ύψος ιδίων κεφαλαίων και περιορισμένες υποχρεώσεις, εκ των οποίων οι δανειακές εξαντλούνται στο υπόλοιπο της χρηματοδοτικής μίσθωσης για την αγορά του κτιρίου που στεγάζεται η έδρα της εταιρείας και που ανέρχεται σε ποσό € 1,46 εκατ. Η μείωση των υποχρεώσεων του ομίλου αποτέλεσε αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας που έγινε σε βάθος χρόνου με στόχο τη θωράκιση του αναφορικά με τους πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από τη δυσμενή οικονομική συγκυρία. Ο σχετικός δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια (σύνολο υποχρεώσεων/ίδια κεφάλαια) διαμορφώθηκε στις 30/9/2014 στο 0,10.

Σε ότι αφορά τις εξελίξεις στην αγορά διαδικτυακής ψυχαγωγίας, σημειώνεται ότι η εταιρεία Sporting Odds Ltd, θυγατρική εταιρία του ομίλου της Gaming VC group και εκ των στρατηγικών συνεργατών του ομίλου Centric, έχει υπαχθεί εθελοντικά στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Στην Κύπρο λειτουργεί βάσει του νόμου 106/2012.

Ο κ. Ροδόλφος Οντόνι, διευθύνων σύμβουλος της Centric, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εννεαμήνου δήλωσε: «Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την επίτευξη ενός ακόμα τριμήνου μεγέθυνσης της δραστηριότητάς μας. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να ενισχύσουμε περεταίρω την πελατειακή μας βάση στοχεύοντας στο να δημιουργήσουμε στερεές βάσεις μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης. Παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στη δημιουργία αξίας μέσω της βελτίωσης των αποτελεσμάτων μας και στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των συμμετοχών μας».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v