Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euroxx: Στις 3/6 η ΓΣ για διανομή κερδών και εκλογή νέου ΔΣ

Τη διανομή μερίσματος και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Euroxx Χρηματιστηριακής στις 3 Ιουνίου 2015.

Euroxx: Στις 3/6 η ΓΣ για διανομή κερδών και εκλογή νέου ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroxx Χρηματιστηριακής αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το έτος 2015, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 7, στο Χαλάνδρι Αττικής, την 03/06/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την Εταιρική Χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014, μετά των επΆ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
*Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) για την Εταιρική Χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
*Απόφαση σχετικά με την διανομή των κερδών της Εταιρικής Χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014.
*Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την Εταιρική Χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
*Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
*Έγκριση των μισθών – αμοιβών των μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν στην χρήση 2014 και προέγκριση αντιστοίχως για την Εταιρική Χρήση 2015.
*Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ¶ρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
*Έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου μέλους σε αντικατάσταση αποβιώσαντος μέλους.
*Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
*Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξής, οι μέτοχοι καλούνται σε A΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 17/6/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ., στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας), για να αποφασίσουν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v