Εβροφάρμα: Στις 16 Ιουνίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Την Τρίτη 16 Ιουνίου θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση της Εβροφάρμας.

Εβροφάρμα: Στις 16 Ιουνίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Εβροφάρμα στις 16 Ιουνίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 08.30 το πρωί στο ∆ιδυµότειχο, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλµ. Ε.Ο. ∆ιδυµοτείχου - Ορεστιάδος.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων σε Ενοποιηµένη και Ατοµική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014 µετά από ανάγνωση των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Λήψη απόφασης για µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2014.

3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 2014.

4. ∆ιορισµός ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015 και καθορισµός αµοιβής τους.

5. Προέγκριση αµοιβών προς µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρονική περίοδο από 1.7.2015 έως 30.06.2016.

6. Έγκριση συµµετοχής µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

7. ∆ιάφορες ανακοινώσεις.

Όλοι οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v