Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 18 Ιουνίου η γενική συνέλευση της Mevaco

Τις αμοιβές του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Mevaco που θα συγκληθεί στις 18 Ιουνίου.

Στις 18 Ιουνίου η γενική συνέλευση της Mevaco
Το διοικητικό συμβούλιο της Mevaco καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 και ώρα 13.00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη θέση Πράρι-Μουστάκι του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής (Λεωφόρος ΝΑΤΟ – έξοδος 5ΑΑττικής Οδού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν την κλειόμενη εικοστή πρώτη (21η) εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των τυχόν αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και προέγκριση-καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και τους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και την διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Θέμα 8ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 2α Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v