Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της ΓΕΚΕ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εισηγμένης παρευρέθηκαν 7 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 81,11% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.828.329 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών). Οι αποφάσεις

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της ΓΕΚΕ
Η ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 12.06.2015 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν7 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 81,11% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.828.329 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 81,11% των παρευρισκόμενων μετόχων αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) στην μορφή που έχουν καταρτίσθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και έγινε η γνωστοποίηση της εν λόγω ανάρτησης στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή (ΓΕ.Μ.Η.). Την έκθεση του Δ.Σ. η οποία περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στο Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας της 12ηςΜαίου 2015 καθώς και την από 30ηΜαίου 2015 έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Σώκου Σωτήριου .

ΘΕΜΑ 2ο:Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014)

ΘΕΜΑ 3ο:Την έγκριση των πάσης φύσεως επενδυτικών πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από το Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κο Κεφάλα Γεώργιο για την χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 4ο:Την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανήκοντες στην Α.Ε. «ΩΡΙΩΝΑ.Ε.Ο.Ε.Λ» δια την χρήση 2015, κ. ΝιφορόπουλοΚωνσταντίνο του Ιωάννη, Αριθμός Μητρώου (ΣΟΕΛ) 16541ως τακτικό ελεγκτή και τον κ. ΔεληγιάννηΘεόδωρο του Δημητρίου, Αριθμός Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 31341, ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. οι οποίες χορηγήθηκαν δι΄ έξοδα παραστάσεως κ.λ.π. για την διαχειριστική χρήση 2014 και επιπλέον προεγκρίνει και επικυρώνει την αμοιβή ενός εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και ενός μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία σε θέματα χρηματοοικονομικά και στην εν γένει διαχείριση των θεμάτων της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6ο:Τέλος ελήφθη επικύρωση (έγκριση) της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την εκλογή του κ. Αλεκτορίδη Παύλου ως επικεφαλή του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και ορίζει ως υπεύθυνη εξυπηρέτησης των μετόχων την κα Μεργιάνου Παναγιώτα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v