Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Sato: Την αλλαγή έδρας ενέκρινε η γενική συνέλευση

Τη μεταφορά της έδρας της Sato στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Κηφισίας 116 και Δαβάκη 1 στους Αμπελόκηπους ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας στις 26 Ιουνίου.

Sato: Την αλλαγή έδρας ενέκρινε η γενική συνέλευση

Η Sato ανακοινώνει ότι συνήλθε στις 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 16.00 στα γραφεία της στο Μαρούσι, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν έξι (6) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 16.585.719 κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 65.326.518, ήτοι ποσοστό απαρτίας 25,38%.

Η Γ.Σ. έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις ως εξής:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (16.585.719 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2014 - 31.12.2014. Επίσης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος.

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (16.585.719 έγκυρες ψήφοι υπέρ) το ποσό των ζημιών 3.491.000 ευρώ να μεταφερθεί στα αποτελέσματα εις νέο.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (16.585.719 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2014 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (16.585.719 έγκυρες ψήφοι υπέρ) ο έλεγχος της χρήσης 2015 (01.01.2015 έως 31.12.20115 και η έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του ν. 2238/1994 να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», Φωκ. Νέγρη αρ. 3, η οποία εν συνεχεία, κατ΄ άρθρο 18 § 1α του Π.Δ. 226/1992, θα αναθέσει τον έλεγχο της εταιρίας σε ένα τακτικό και σε έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή της και ενέκρινε την αμοιβή της.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (16.585.719 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2014 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση (2015).

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (16.585.719 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρίας στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (16.585.719 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και τη μεταφορά αυτής στο Δήμο Αθηναίων Αττικής και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 116 & Δαβάκη, αρ. 1, Τ.Κ. 11526, Αμπελόκηποι, Αθήνα. και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας.

8. Επί του ογδόου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (16.585.719 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης ενημέρωσε το σώμα για την πορεία της εταιρίας και τις εξελίξεις στο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v