Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Από 8/8 οι νέες μετοχές στο ταμπλό

Από τις 8/8 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 17.360.000 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Δρομέας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Δρομέας: Από 8/8 οι νέες μετοχές στο ταμπλό
Από τις 8/8 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 17.360.000 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Δρομέας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών, της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 31/07/2007.

Από την επομένη εργάσιμη, 01/08/2007, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0.31 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή των νέων δωρεάν μετοχών.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Δρομέας που πραγματοποιήθηκε στις 13/07/07 αποφάσισε μεταξύ άλλων θεμάτων:

1. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 520.800,00 Euro, με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς, που υφίσταται από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, κατά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χ.Α, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,03 Euro, διαμορφούμενης από 0,59 Euro σε 0,62 Euro.

2. Την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ΕΥΡΩ 0,62 σε ΕΥΡΩ 0,31 και την ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 17.360.000 σε 34.720.000 κοινές ονομαστικές μετοχές (split).

Οι ως άνω 17.360.000 νέες μετοχές πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στου μετόχους της εταιρίας σε αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Μετά τις ως άνω εταιρικές μεταβολές, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται στο ύψος των 10.763.200 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 34.720.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,31 Ευρώ.

Την 19/07/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αρίθμ. Κ2-11007 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκαν οι σχετικές τροποποιήσεις των αντιστοίχων άρθρων του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 26/07/2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων δωρεάν μετοχών που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v