Δομική Κρήτης: Στο 9,98% αυξήθηκε το ποσοστό της «Δίας»

Στο 9,98% αύξησε το ποσοστό της η εταιρίας Δίας στη Δομική Κρήτης. Αντίθετα η ΑΤΕΣΕ μηδένισε τη συμμετοχή της στην εισηγμένη εταιρία.

Δομική Κρήτης: Στο 9,98% αυξήθηκε το ποσοστό της «Δίας»

Η Δομική Κρήτης σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των από 02.10.2015 επιστολών γνωστοποίησης και σχετικών εντύπων TR-1 που έλαβε από τους μετόχους της στις 05.10.2015, ανακοινώνει τα εξής:

Η «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑ Α.Ε.» απέκτησε στις 02.10.2015 από την Α.Τ.Ε.Σ.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με διακριτικό τίτλο «A.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.» με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, 1.586.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εκδότριας που αντιπροσωπεύουν 9,988% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Με βάση την 05.10.2015 γνωστοποίησης, της «ΔΙΑ Α.Ε.» μέσω του εντύπου TR-1 στην Εκδότρια, ο αριθμός των μετοχών και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια του ανωτέρω μετόχου μεταβλήθηκαν ως εξής:

1. Μετά την ανωτέρω αναφερόμενη μεταβίβαση, ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από την «ΔΙΑ ΑΕ» στην Εκδότρια ανέρχεται σε 1.586.000 (ήτοι ποσοστό 9,988% επί του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), από ΜΗΔΕΝ (ήτοι ποσοστό 0,00% επί του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας) πριν την ανωτέρω μεταβίβαση.

2. Μετά την ανωτέρω αναφερόμενη μεταβίβαση, δεν κατέχονται μετοχές και δικαιώματα ψήφου από την «A.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.» στην Εκδότρια καθώς και από τον κύριο Χρήστο Χούμπαυλη ο οποίος είναι μέτοχος κατά 84,95% της εταιρείας «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v