Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Συγκράτηση ζημιών στο εννεάμηνο

Τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημιές ύψους 239 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 652 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Βογιατζόγλου: Συγκράτηση ζημιών στο εννεάμηνο

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις του Εννιαμήνου 2015, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E διαμορφώθηκε στα 11.763 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 7,93% σε σχέση με το με το αντίστοιχο Εννιάμηνο του 2014 (12.777 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 4.202 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 2,02% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2014 (4.289 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 212 χιλ. ευρώ (ζημίες 169 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2014). Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημίες ύψους 64 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών ύψους 493 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2014), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημιές ύψους 239 χιλ. ευρώ (ζημιές ύψους 652 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2014).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 9.404 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 6,08% σε σχέση με το αντίστοιχο Εννιάμηνο 2014 (10.012 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 3.408 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 1,10% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2014 (3.371 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν με κέρδη ύψους 71 χιλ. ευρώ (ζημίες ύψους 310 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2014).

Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους 107 χιλ. ευρώ (ζημίες ύψους 272 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2014) ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Μητρικής εμφάνισαν ζημιές ύψους 278 χιλ. ευρώ (ζημιές 386 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2014).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v