Πλαστικά Κρήτης: Στις 24/6 η Γ.Σ. για επιστροφή κεφαλαίου

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των Πλαστικών Θράκης που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου.

Πλαστικά Κρήτης: Στις 24/6 η Γ.Σ. για επιστροφή κεφαλαίου
Η εταιρία Πλαστικά Κρήτης καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση, την Παρασκευή 24 Ιουνίου και ώρα 13.00, στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου Κρήτης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

2.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015.

3.-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

4.-Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην Eταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

5.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6.-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v