Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ της Εβροφάρμα

Στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών).

Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ της Εβροφάρμα

Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 14.06.2016 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Διδυμότειχο η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα.

-εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 24ης Μαρτίου 2016 και το από 30 Μαρτίου 2016 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Δημητρίου Παπάζη.

-εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

-απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

-εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece, επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.

-προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία για τη χρονική περίοδο από 01.07.2016 μέχρι και 30.06.2017.

-εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

-Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ' αριθ. 1 έως 6 ελήφθησαν ομοφώνως, ήτοι με 10.393.793 εκπροσωπούμενες μετοχές σε σύνολο μετοχών 13.673.200 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v