Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στα €4,2 εκατ. οι απαιτήσεις από την Μαρινόπουλος

Μέρος αυτού του ποσού (€ 1εκ) έχει αναληφθεί από Εταιρεία Πρακτορείας Απαιτήσεων (Factoring). Ήτοι, ο πιστωτικός κίνδυνος από την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην Εταιρεία μας ανέρχεται σήμερα σε € 3,2εκ.

Νίκας: Στα €4,2 εκατ. οι απαιτήσεις από την Μαρινόπουλος

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Π.Γ.Νίκας ΑΒΕΕ από την Εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ανέρχεται την 30/6/2016 σε € 4,2εκ.

Μέρος αυτού του ποσού (€ 1εκ) έχει αναληφθεί από Εταιρεία Πρακτορείας Απαιτήσεων (Factoring). Ήτοι, ο πιστωτικός κίνδυνος από την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην Εταιρεία μας ανέρχεται σήμερα σε € 3,2εκ.

Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για μη είσπραξη του ανωτέρω ποσού, καθώς βρισκόταν σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για διευθέτηση της οφειλής. Η Εταιρεία έχει προβεί σε έκδοση Διαταγής Πληρωμής επί των σφραγισμένων επιταγών εις χείρας της, εκδόσεως ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ποσού € 1.365.153.

Για τη χρήση 2015, η συμμετοχή του Ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ στον κύκλο εργασιών της Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ανήλθε σε 7,5%.

Η Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ έχει διακόψει τις παραδόσεις στην ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. από το Σεπτέμβριο 2015.

Για δε τα Αποτελέσματα της χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31/12/2016, αυτά θα επηρεαστούν κατά το ποσό της πρόβλεψης που θα διενεργήσει η Εταιρεία, αφού λάβει υπόψη της όλα τα δεδομένα και τις εξελίξεις έως εκείνη τη στιγμή. Με δεδομένο ότι οι νομικές διαδικασίες που αφορούν στη ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι σε εξέλιξη, η Εταιρεία δεν δύναται σήμερα να εκτιμήσει την πιθανή κατάληξη αυτών και επομένως να ποσοτικοποιήσει τις όποιες επιπτώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v