Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ: Στις 8 Ιουλίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών μετά το reverse split

Οπως αναφέρει η ΕΛΒΕ, δικαιούχοι του reverse split είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ την 6η Ιουλίου 2016 (record date) (4η εργάσιμη) για την εν λόγω εταιρία

ΕΛΒΕ: Στις 8 Ιουλίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών μετά το reverse split
Ανακοινώνεται από την ΕΛΒΕ Α.Ε. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30η Μαΐου 2016 αποφάσισε :

α) Τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 13.230.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.307.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 4 παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει στο ύψος των 3.969.000 ευρώ και διαιρείται σε 3.307.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ η κάθε μία

β) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 793.800 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,24 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 3.175.200 ευρώ και διαιρείται σε 3.307.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,96 ευρώ η κάθε μία

To Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ενέκρινε με την υπ' αριθ. 58108 απόφασή του την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Το Χ.Α. στη συνεδρίαση του της 30/06/2016 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω 3.307.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, νέας (αρχικής) ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε εν συνεχεία για την περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 1,20 σε 0,96 ευρώ συνεπεία της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,24 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω ορίζουμε την 5η Ιουλίου 2016 (3η εργάσιμη) από την έγκριση του ΔΣ, ως τη τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 13.230.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Δικαιούχοι του reverse split είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ την 6η Ιουλίου 2016 (record date) (4η εργάσιμη) για την εν λόγω εταιρία

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 3.307.500 νέων μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 8η Ιουλίου 2016 (6η εργάσιμη)

Διευκρινίζεται ότι το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου θα υπολογισθεί στο νέο αριθμό των μετοχών όπως θα έχει προκύψει μετά το reverse split

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρίας, από την 23/9/2016 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 0,96 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,24 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 26/9/2016 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v