Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Sato: Την ίδρυση θυγατρικής ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Την ίδρυση θυγατρικής με σκοπό ίδιο με αυτόν της εταιρείας αλλά με ενασχόληση σε μεγαλύτερο βαθμό με τον κλάδο των εισαγωγών, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Sato.

Sato: Την ίδρυση θυγατρικής ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Η Sato ανακοίνωσε ότι συνήλθε σήμερα 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 16.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στoυς Αμπελόκηπους Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 116 & Δαβάκη, αρ. 1, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 5 μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 15.597.520 κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 65.326.518, ήτοι ποσοστό απαρτίας 23,87 % αποφάσισε ως εξής:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.597.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015), μετά των Ετησίων εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2015 - 31.12.2015. Επίσης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος.

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (15.597.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) το ποσό των ζημιών 6.435.000 ευρώ να μεταφερθεί στα αποτελέσματα εις νέο.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (15.597.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (15.597.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) ο έλεγχος της χρήσης 2016 (01.01.2016 έως 31.12.2016 και η έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του ν. 2238/1994 να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», Φωκ. Νέγρη αρ. 3, η οποία εν συνεχεία, κατ΄ άρθρο 18 § 1α του Π.Δ. 226/1992, θα αναθέσει τον έλεγχο της Εταιρείας σε ένα τακτικό και σε έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή της και ενέκρινε την αμοιβή της.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.597.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2015 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση (2016).

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.597.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.597.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την ίδρυση 100% θυγατρικής της Εταιρείας στην Ελλάδα με σκοπό ίδιο με αυτόν της Εταιρείας αλλά με ενασχόληση σε μεγαλύτερο βαθμό με τον κλάδο των εισαγωγών, με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΣΠΙΤΙΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και το διακριτικός τίτλο «SATO A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ», με έδρα τους Αμπελόκηπους Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 116 & Δαβάκη, αρ. 1.

8. Επί του ογδόου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.597.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της συσταθείσας θυγατρικής κατά το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€).

9. Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.597.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης ενημέρωσε το σώμα για την πορεία της Εταιρείας και τις εξελίξεις στο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v