Νάκας: Γ.Σ. στις 13/10 για επιστροφή κεφαλαίου

Την επιστροφή κεφαλαίου και την συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Φίλιππος Νάκας στη τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου.

Νάκας: Γ.Σ. στις 13/10 για επιστροφή κεφαλαίου

Η Φίλιππος Νάκας καλεί τους μετόχους της στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09.00 στην έδρας της στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου στην Παιανία, προκειμένου να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, την επιστροφή κεφαλαίου και τη συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας. Αττικής.

Ειδικότερα, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων αφορά τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2016 (01.07.2015 - 30.06.2016) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2015 έως 30.06.2016.

3. Έγκριση αμοιβών και μισθών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2015 έως 30.06.2016 και προέγκριση αμοιβών και μισθών των προαναφερομένων για τη χρήση 01.07.2016-30.06.2017.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.07.2016 έως 30.06.2017.

5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, μέχρι του ποσού των 634.000,00€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους μέχρι του ποσού των 634.000,00€ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

8. Συμπλήρωση σκοπών του καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

9. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω τακτική γενική συνέλευση, οι μέτοχοι καλούνται σε α΄ επαναληπτική τακτική Γ.Σ., την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου και ώρα 09.00 στον ίδιο χώρο, χωρίς να δημοσιευτεί νεότερη πρόσκληση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v