Πετρόπουλος: Στις 10/4 η ΓΣ για πώληση ακινήτων και μέρισμα

Την πώληση ακινήτων και τη διανομή ή μη μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Πέτρος Πετρόπουλος.

Πετρόπουλος: Στις 10/4 η ΓΣ για πώληση ακινήτων και μέρισμα

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Πέτρος Πετρόπουλος στις 10/04/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ιερά Οδό, αριθμός 96.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.16 - 31.12.16) και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 (01.01.2016 -31.12.2016) και λήψη απόφασης διανομής ή μη διανομής μερίσματος.

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2016 .

4.Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ανακοίνωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7.Χορήγηση άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ΄ επέκταση του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος.

8. Πώληση ακινήτων.

9. Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v