Νίκας: Από 31/3 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές μετά το reverse split

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 2.023.132 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη τελική ονομαστική αξία, €0,30 ανά μετοχή, ορίζεται η Παρασκευή 31.03.2017.

Νίκας: Από 31/3 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές μετά το reverse split

Η εταιρεία Νίκας υπενθυμίζει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 02.02.2017, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων την ταυτόχρονη:

(i) αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από τα €0,60 ανά έκαστη μετά ψήφου μετοχή σε €6,00 ανά έκαστη ονομαστικής μετά ψήφου μετοχή με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας (reverse split 10:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της Εταιρείας από 20.231.328 σε 2.023.132 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Επειδή η διαίρεση του αριθμού των μετοχών διά δέκα (10), οδήγησε σε δεκαδικό αριθμό και δεν ήταν δυνατή η έκδοση μη ακέραιας μετοχής, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά €4,80 με επιστροφή στους μετόχους και στρογγυλοποιήθηκε ο αριθμός των μετοχών προς τα κάτω και

(ii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €11.531.852,40 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €6,00 ανά μετοχή σε €0,30 και λόγω της στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών κατά τα ανωτέρω, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε €606.939,60 διαιρούμενο σε 2.023.132 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Την 13.03.2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. 29950 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών (εφεξής το "Χ.Α."), στη συνεδρίασή της, της 23.03.2017, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 2.023.132 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €6,0 η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 20.231.328 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €6,0 σε €0,30 ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €11.531.852,40 και λόγω της στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920.

Η Δευτέρα 27.03.2017 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 20.231.328 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.

Από την επομένη εργάσιμη, Τρίτη 28.03.2017, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Άυλων Τίτλων (εφεξής το "Σ.Α.Τ.") ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Τετάρτη 29.03.2017 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 2.023.132 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη τελική ονομαστική αξία, €0,30 ανά μετοχή, ορίζεται η Παρασκευή 31.03.2017.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 2.023.132 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v