Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Στις €271.000 μειώθηκαν οι ζημίες το 2016

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για την εισηγμένη ανήλθαν σε ζημίες 271,79 χιλ. ευρώ. Πού αποδίδει η εταιρεία την πτώση που σημείωσε ο κύκλος εργασιών.

Mevaco: Στις €271.000 μειώθηκαν οι ζημίες το 2016

Τα οικονομικά μεγέθη της για τη χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016), τα οποία καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ανακοίνωσε η MEVACO  την 27η Απριλίου 2017.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 17.230,12 χιλ. ευρώ έναντι 17.556,20 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 1,86%.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 2.243,64 χιλ. ευρώ έναντι 1.624,95 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 38,07%.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 796,72 χιλ. ευρώ έναντι 510,70 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 56,01%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 378,27 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.307,87 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας βελτίωση (συρρίκνωση ζημιών) κατά 71,08%.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους για την Εταιρεία ανήλθαν σε ζημίες 271,79 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών 1.023,60 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας βελτίωση κατά 73,45%.

Η μικρή μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης που πλήττει την ελληνική αλλά και την παγκόσμια οικονομία και η οποία έχει επηρεάσει κατά κύριο λόγο τις πωλήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και μετά από φόρους της Εταιρείας εμφάνισαν βελτίωση με αποτέλεσμα την σημαντική συρρίκνωση των ζημιών, η οποία είναι απόρροια τόσο της ορθολογικότερης διαχείρισης του κόστους παραγωγής και των δαπανών εν γένει της Εταιρείας, όσο και του εξαγωγικού προσανατολισμού αυτής, στον οποίο προσανατολισμό επενδύει σταθερά η Εταιρεία τα τελευταία έτη με αποτέλεσμα οι εξαγωγές κατά την κλειομένη χρήση να αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50,94% του συνολικού κύκλου εργασιών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v