Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιστροφή κεφαλαίου από την Αιολική

Την μείωση κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών, την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού και το το reverse split της μετοχής καλούνται να εγκρίνουν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της εισηγμένης.

Επιστροφή κεφαλαίου από την Αιολική

Καλούνται οι μέτοχοι της Αιολικής ΑΕΕΧ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 9η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, Πλ. Φιλικής Εταιρείας αρ. 14, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2016 - 31.12.2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016.

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016.

4. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2017.

5. α. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split) με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

β. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

γ. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

δ. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους Μετόχους, με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

8. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη στρογγυλοποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από τις εταιρικές πράξεις, οι οποίες θα αποφασιστούν από τη συγκαλούμενη από την παρούσα πρόσκληση Γενική Συνέλευση.

9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.

10. Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Λοιπά θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v