Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Τη διανομή μερίσματος €0,065 ενέκρινε η ΓΣ

Τη διανομή μερίσματος €0,065 αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της ΕΧΑΕ.

ΕΧΑΕ: Τη διανομή μερίσματος €0,065 ενέκρινε η ΓΣ

Η ΕΧΑΕ ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε η 16η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα γραφεία της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 39.546.563 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 60,5% επί συνόλου 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών, μη υπολογιζομένων 5.020.563 ιδίων μετοχών της εταιρείας.

H Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης ως εξής:

Στο πρώτο (1ο) θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης έκτης (16ης) Εταιρικής Χρήσης 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα , οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (από 01/01/2016 έως 31/12/2016), και τη διανομή μερίσματος ποσού 0,06 ευρώ ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με το νόμο, προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 5.020.563 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία και τελικώς ανέρχεται σε ποσό 0,06499 ευρώ ανά μετοχή.

Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (όπως ισχύει σήμερα) ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 15% (0,0097485 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,0552415 ευρώ ανά μετοχή.

Επίσης, όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης, εγκρίθηκαν ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) η 30η Μαΐου και 31η Μαΐου 2017 αντίστοιχα και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους.

Στο τρίτο (3ο) θέμα, οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη έβδομη (17η) Εταιρική Χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο έκτο (6ο) θέμα, οι μέτοχοι εξέλεξαν την προταθείσα ελεγκτική Εταιρεία και τους Τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης, δηλαδή:
Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.». Ειδικότερα εξελέγησαν ως Τακτικοί Ελεγκτές η κα Δέσποινα Μαρίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 17681) και ο κ. Φώτιος Σμυρνής (ΑΜ ΣΟΕΛ: 52861) και ως Αναπληρωματικοί οι κ.κ. Δημήτριος Σούρμπης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16891) και Μάριος Ψάλτης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 38081).

Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον από κοινού έλεγχο της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2017-31/12/2017) ορίσθηκε το ποσό των 20.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, ως αμοιβή ορίσθηκε το ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Στο έβδομο (7ο) θέμα, οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

Στο όγδοο (8ο) θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις τροποποιήσεις συμβάσεων, που έχουν ήδη καταρτιστεί με συνδεδεμένα μέρη και οι οποίες προτάθηκαν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως επακριβώς προτάθηκε.

Η συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας:

Θέμα 9ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 15.688.455,12 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,24 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 10ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 4.006.432,92 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 65.368.563 σε 60.599.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 4.769.563 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το 9ο και 10ο θέμα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 9/6/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα και με την από 24/4/2017 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας.

Αναλυτικά για τη διανομή μερίσματος

Η ΕΧΑΕ ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ.4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24 Μαΐου 2017, το μέρισμα για τη χρήση 2016 ανέρχεται σε 0,06 ευρώ ανά μετοχή.

Το άνω ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 5.020.563 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα, και διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,06499 ευρώ ανά μετοχή.

Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (όπως ισχύει σήμερα) ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 15% (0,0097485 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,0552415 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 (αποκοπή Τρίτη 30 Μαΐου 2017 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2017 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v