Εβροφάρμα: Στις 20/6 η ΓΣ για μη διανομή μερίσματος

Τη μη διανομή μερίσματος και την αγορά ιδίων μετοχών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Εβροφάρμα στις 20 Ιουνίου 2017.

Εβροφάρμα: Στις 20/6 η ΓΣ για μη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Εβροφάρμα στις 20 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30 το πρωί στο Διδυμότειχο, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Διδυμοτείχου - Ορεστιάδος.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.

3 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

4 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής τους.

6. Προέγκριση αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2017

7. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

8. Λήψη απόφασης για απόκτηση ιδίων μετοχών.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v