Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Sato: Στις 30/6 η Γενική Συνέλευση για τη ρύθμιση οφειλών ομολογιακού

Τη ρύθμισης οφειλών εκ του από 7/05/2009 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου ποσού €10.000.000, καλείται μεταξύ άλλων να εγκρίνει η ΓΣ της Sato.

Sato: Στις 30/6 η Γενική Συνέλευση για τη ρύθμιση οφειλών ομολογιακού

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Sato την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στην έδρα της Εταιρείας στους Αμπελόκηπους Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 116 & Δαβάκη, αρ. 1.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 έως 31.12.2016), μετά των Ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2016 - 31.12.2016.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2016.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2016 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 (εταιρικών και ενοποιημένων), την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης της χρήσεως 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση των ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

Θέμα 6ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών.

Θέμα 7ο: Έγκριση ρύθμισης οφειλών εκ του από 7/05/2009 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου Ποσού €10.000.000 με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διαθέσεως Ομολογιών που αποφασίστηκε με τις από 28/03/2016 και 24/10/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκαν δυνάμει αυτών κατά το περιεχόμενό τους.

Θέμα 8ο: Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας.

Θέμα 9ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου 2017 δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 12η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στους Αμπελόκηπους Αττικής, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 26η Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v