Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οίκος Σπύρου: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιουλίου 2017 ημέρα.

Οίκος Σπύρου: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι της ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή , 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω Αττικής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού.

5. Έγκριση σύναψης νέας δανειακής σύμβασης σε αντικατάσταση του από 01/03/2007 Κοινού Ομολογιακού Δανείου και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της ανωτέρω σύμβασης.

6. Τροποποίηση της από 04-05-2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας περί Έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου .

7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2018.

8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v