Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ΓΣ της Έλαστρον

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 20 μέτοχοι που κατέχουν 11.525.153 μετοχές ή σε ποσοστό 62,6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ΓΣ της Έλαστρον

Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε η Έλαστρον.

Ειδικότερα:

1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2016.

2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2016 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος.

3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2016.

4. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Στ. Παππά και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Ευστ. Καραλή από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για την χρήση 2017 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για το έτος 2017.

6. Χορηγήθηκε, η κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας στην Διοίκηση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

7.Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων.

Σημειώνεται ότι στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 20 μέτοχοι που κατέχουν 11.525.153 μετοχές ή σε ποσοστό 62,6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v