Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Τη διανομή μερίσματος 0,11 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

Η ΓΣ ενέκρινε μεταξύ άλλων την εκλογή νέου επταμελούς ΔΣ με θητεία μέχρι την 22α Ιουνίου 2022 , παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Βογιατζόγλου: Τη διανομή μερίσματος 0,11 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

Η Βογιατζόγλου Systems ανακοίνωσε ότι σήμερα, 22 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Μεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.247.683 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 82,97% επί συνόλου 6.325.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.voyatzoglou.gr).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. ιστοσελίδα αυτής όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της οργανωμένης αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επίσης ενέκρινε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 26ης Απριλίου 2017, καθώς και την από 27 Απριλίου 2017 Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κας. Νίκης Καραχρήστου αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.247.683
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 82,97%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.247.683
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.247.683
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.247.683
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 82,97%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.247.683
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.247.683
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) μερίσματος συνολικού ποσού 695.750,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,11 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 15%.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της Εταιρείας την Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 και θα πραγματοποιηθεί με βάση την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.», σύμφωνα με τους περιορισμούς ως προς την ανάληψη μετρητών και την μεταφορά κεφαλαίων που επεβλήθησαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84/18.07.2015), όπως ισχύει σήμερα.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής μερίσματος.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.247.683
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 82,97%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.247.683
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.247.683
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΜS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με ΑΜ ΣΟΕΛ 166 για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και ειδικότερα του κ. Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ (ΑΜ ΣΟΕΛ 18731) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και της κας. Νίκης Καραχρήστου του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 31011) ως Αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα προβεί παράλληλα και στην έκδοση του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.247.683
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 82,97%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.247.683
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.247.683
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία την παροχή αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.247.683
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 82,97%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.247.683
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.247.683
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις που καταβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.247.683
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 82,97%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.247.683
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.247.683
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι την 22α Ιουνίου 2022 , παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:
1) Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού,
2) Αννα Βογιατζόγλου του Νικολάου,
3) Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου,
4) Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου,
5) Δημήτριος Γιαννουλόπουλος του Γεωργίου,
6) Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου και
7) Ανδρέας Σταμόπουλος του Γεωργίου.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. Δημήτριο Γιαννουλόπουλο του Γεωργίου, Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου και Ανδρέα Σταμόπουλο του Γεωργίου, οι οποίοι πληρούν τις τασσόμενες από το νόμο προυποθέσεις ανεξαρτησίας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.247.683
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 82,97%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.247.683
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.247.683
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου, 2) Ανδρέα Σταμόπουλο του Γεωργίου και 3)Δημήτριο Γιαννουλόπουλο του Γεωργίου
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.247.683
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 82,97%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.247.683
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.247.683
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξει λήψη οιασδήποτε άλλης αποφάσεως.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v