Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Εγκρίθηκε η μείωση μετοχικού κεφαλαίου δυο θυγατρικών

Στη Γενική Συνέλευση της εισηγμένης αποφασίστηκε λόγω λήξεως της θητείας του, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Εγκρίθηκε η μείωση μετοχικού κεφαλαίου δυο θυγατρικών

Ανακοινώνεται από την Alpha Αστικά Ακίνητα ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.043.894 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,17% επί του συνόλου των μετόχων της εταιρίας.

Ψήφισαν 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.043.874 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,17% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν, παμψηφεί και ομόφωνα, οι κατωτέρω αποφάσεις :

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2016 – 31.12.2016, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.

2) Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2016.

3) Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τη διαχειριστική χρήση 2017.

4) Αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιριών ALPHA REAL ESTAT E BULGARIA E.O.O.D. και CHARDASH TRADING E.O.D.D.

5) Αποφασίσθηκε, λόγω λήξεως της θητείας του, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

6) Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 9 και 28 του καταστατικού.

7) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

8) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v