Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εβροφάρμα

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής και θα λήξει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση για την εταιρική χρήση 2021, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2022.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εβροφάρμα
Κατόπιν της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εβροφάρμα από τη Γενική Συνέλευση της 20.6.2017, αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα στις 20.06.17 και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του και έχει ως εξής :


1. Παπαζηλάκης Αθανάσιος του Χρήστου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του
Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Παπαζηλάκης Πασχάλης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Γιαννουλάκης Δημήτριος του Πασχάλη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ζιούτας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Θεοδωρίδης Παναγιώτης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής και θα λήξει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση για την εταιρική χρήση 2021, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2022.

Η από 20.6.2017 Γενική Συνέλευση της εταιρείας όρισε ως ανεξάρτητα μέλη τους κ.κ. Ζιούτα Δημήτριο και Θεοδωρίδη Παναγιώτη, και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, ως εξής:

1. Παπαζηλάκης Αθανάσιος του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος.
2. Παπαζηλάκης Πασχάλης του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος.
3. Γιαννουλάκης Δημήτριος του Πασχάλη, μη εκτελεστικό μέλος.
4. Ζιούτας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος.
5. Θεοδωρίδης Παναγιώτης του Γεωργίου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος.

Τέλος, για την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στο σύνολό τους, ήτοι την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι τρίτων, ανατέθηκαν στον κ. Παπαζηλάκη Αθανάσιο του Χρήστου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v