Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lavipharm: Στα €14,4 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας της Lavipharm ανήλθαν σε 14,4 εκατ. από 8,4 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση 8,1%.

Lavipharm: Στα €14,4 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Ενίσχυση του ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών, κυρίως λόγω των πωλήσεων στο διεθνή χώρο, κατά το Α Εξάμηνο του 2017, παρουσιάζει η Lavipharm, παρά τις ασφυκτικές πιέσεις, τις συνεχείς επιβαρύνσεις και τη συρρίκνωση της αγοράς του φαρμάκου στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η μείωση του δανεισμού και των χρηματοοικονομικών εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση 8,1% και διαμορφώθηκε σε ευρώ 16,3 εκατ. από Ευρώ 15,1 εκατ. το Α' Εξάμηνο του 2016.

Οι πωλήσεις στη διεθνή αγορά εμφανίζονται ενισχυμένες, αποτελώντας το 37,8% του ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών, σε σχέση με 25,4% κατά το περσινό Α Εξάμηνο.

Το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε κατά 9,3%, ενώ τα Έξοδα Διοίκησης μειώθηκαν κατά 9,7%.

Το ΕBITDA διαμορφώθηκε σε ευρώ 3,0 εκατ. από ευρώ 4,1 εκατ. το Α Εξάμηνο του 2016.

Σημειώνεται ότι το EBITDA της περσινής περιόδου περιελάμβανε έκτακτα έσοδα από διαγραφές υποχρεώσεων ύψους ευρώ 2,4 εκατ.

Η λύση των θυγατρικών εταιρειών στις ΗΠΑ και ως εκ τούτου η παύση ενοποίησής τους α) δημιούργησε έκτακτο κέρδος ύψους ευρώ 14,3 εκατ. που ενίσχυσε τα ενοποιημένα αποτελέσματα, και β) συνέβαλε στη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, λόγω της αντίστοιχης μείωσης του δανεισμού της.

Παράλληλα, τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν περαιτέρω και λόγω της αναδιάρθρωσης του συνολικού δανεισμού της Lavipharm στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, τα ενοποιημένα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε ευρώ 15,4 εκατ. από ευρώ 13,3 εκατ. το Α Εξάμηνο 2016 και τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας σε Ευρώ 14,4 εκατ. από Ευρώ 8,4 εκατ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία Lavipharm A.E., ο Κύκλος Εργασιών κατά το Α Εξάμηνο του 2017 εμφανίζεται μειωμένος κατά Ευρώ 5,5 εκατ σε σχέση με αυτόν της περσινής περιόδου.

Η μείωση αυτή οφείλεται στην αλλαγή της πολιτικής πωλήσεων της Εταιρείας στην Ελλάδα, οι οποίες πραγματοποιούνται πλέον από τη θυγατρική εταιρεία Lavipharm Hellas και ως εκ τούτου οι Ενοποιημένες Πωλήσεις δεν επηρεάζονται.

Το Μικτό Κέρδος βελτιώθηκε κατά 20,9%, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε ευρώ 3,2 εκατ. από ευρώ 3,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημαντική πτώση παρουσιάζουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα της μητρικής εταιρείας, ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους δανεισμού στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής του.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ευρώ 1,7 εκατ. έναντι ευρώ 868 χιλ. το Α Εξάμηνο του 2016 και τα κέρδη μετά από φόρους ευρώ 1,2 εκατ. έναντι ευρώ 1,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού στην Ελλάδα, η συνεχής προσπάθεια μείωσης των εξόδων, η απλοποίηση των λειτουργικών δομών του Ομίλου, σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή ανάπτυξη με βασικό πυλώνα την εξαγωγική δραστηριότητα, δίνουν νέα ώθηση στο στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης για ισχυροποίηση της θέσης της Εταιρείας στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Η Lavipharm, με πορεία περισσότερων από 100 ετών, είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v