Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΓΕΚΑ: Νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

Η θητεία του κ. Νικόλαου Μήλιου, όπως και των υπολοίπων μελών της εν λόγω Επιτροπής θα λήξει την 07/05/2018, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΛΓΕΚΑ: Νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

Η ΕΛΓΕΚΑ γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση στις 14/12/2017, περί της σύστασης και λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), εξέλεξε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας τον κ. Νικόλαο Μήλιο του Γεωργίου προς αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους από την ως άνω Επιτροπή, κ. Αδαμάντιου Λέντσιου του Αθανασίου, ο οποίος πρόκειται να αναλάβει νέα διευρυμένα καθήκοντα στον Όμιλο εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος.

Η θητεία του κ. Νικόλαου Μήλιου, όπως και των υπολοίπων μελών της εν λόγω Επιτροπής θα λήξει την 07/05/2018, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία.

Η εκλογή του ως άνω νέου μέλους της Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) είναι προσωρινή και θα πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που θα διεξαχθεί μετά την εν λόγω εκλογή.

Η εκλογή του κ. Νικόλαου Μήλιου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας προς αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους κ. Αδαμάντιου Λέντσιου έγινε μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και αφού επανελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 που αφορούν τόσο στην ανεξαρτησία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το Ν.3016/2002 (άρθρο 4) και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Α2, παρ.2.4-2.5) όσο και στην επαρκή γνώση αυτών στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία μας, καθώς και τα προσόντα τους (σύμφωνα με τα βιογραφικά τους) που αφορούν στις εξειδικευμένες γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής που είναι απαραίτητο να διαθέτουν, κατ’ ελάχιστον, για να ασκούν αποτελεσματικά τις αυξημένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους.

Κατόπιν αυτού, η νέα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας θα απαρτίζεται από τα κάτωθι Μη Εκτελεστικά μέλη με τις παρακάτω ιδιότητες::

1. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου - (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
2. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου - (Μέλος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
3. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ - (Μέλος), Μη Εκτελεστικό μέλος

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παραμένει ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v