Πλαστικά Κρήτης: Εξαγόρασε εταιρεία φωτοβολταϊκών προς 1,07 εκατ.

Το υπόλοιπο 49% του συνόλου των µετοχών, των δικαιωµάτων ψήφου και του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατέχεται από πρόσωπα Β’ βαθµού συγγενείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Πλαστικά Κρήτης.

Πλαστικά Κρήτης: Εξαγόρασε εταιρεία φωτοβολταϊκών προς 1,07 εκατ.

Η Πλαστικά Κρήτης ενηµερώνει ότι στις 26 Ιανουαρίου 2018 προχώρησε στην αγορά 113.900 κοινών ονοµαστικών µετοχών που αντιστοιχούν στο 51% του συνόλου των µετοχών, των δικαιωµάτων ψήφου και του εταιρικού κεφαλαίου «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ» αντί τιµήµατος ενός εκατοµµυρίου εβδοµήντα χιλιάδων (1.070.000) ευρώ.

Το υπόλοιπο 49% του συνόλου των µετοχών, των δικαιωµάτων ψήφου και του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατέχεται από πρόσωπα Β’ βαθµού συγγενείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εισηγμένης.

Η εξαγορασθείσα εταιρεία έχει στην κυριότητά της ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ονοµαστικής ισχύος 1,98 µεγαβάτ εγκατεστηµένο στο νοµό Ηλείας και έχει υπογράψει σύµβαση πώλησης της παραγόµενης ενέργειας µε το ΛΑΓΗΕ εικοσαετούς διάρκειας, η οποία λήγει το έτος 2033.

Η Πλαστικά Κρήτης, που από το 2003 δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και διαθέτει σε παραγωγική λειτουργία αιολικό πάρκο 11,9 MW και 4 µικρά φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 340 kw, θεωρεί ότι και η νέα επένδυσή της έχει καλές προοπτικές και θα ενισχύσει την παρουσία της στον κλάδο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v