Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Στις 6/6 η ΓΣ για επιστροφή μετρητών στους μετόχους

Οι μέτοχοι καλούνται να λάβουν απόφαση, μεταξύ άλλων για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

ΓΕΒΚΑ: Στις 6/6 η ΓΣ για επιστροφή μετρητών στους μετόχους

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Γενικής Εμπορίου και Βιομηχανίας, όπου θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Σύμφωνα με την πρόσκληση της ΓΕΒΚΑ, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης είναι τα εξής: 

1.    Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2.    Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).

3.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).

4.    Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.    Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

6.    Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

7.    Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

8.    Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

9.    Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

10. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α  παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, για σύναψη συμβάσεως με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v