Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Στα €317 χιλ. τα καθαρά κέρδη τριμήνου

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 317 χιλ.€ έναντι 295 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Paperpack: Στα €317 χιλ. τα καθαρά κέρδη τριμήνου

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η εταιρεία Paperpack ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Α' Τριμήνου από 1/1/2018 έως 31/03/2018, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 4.448 χιλ.€ έναντι 3.812 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,68% .

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 669 χιλ.€ έναντι 590 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 447 χιλ.€ έναντι 424 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 317 χιλ.€ έναντι 295 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 31/03/2018 ανέρχεται σε 160 άτομα ενώ την 31/03/2017 ανερχόταν σε 138 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0803 € έναντι 0,0747€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία παρουσίασε αρνητικές ταμιακές ροές 330 χιλ. € έναντι θετικών ροών 844 χλ.€ και τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 3.623 χιλ.€ έναντι 3.003 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η μείωση των λειτουργικών ροών οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση καθώς και στην αύξηση των απαιτήσεων λόγω της αύξησης του τζίρου.

Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας αυξήθηκε 1.478 χιλ.€. Η αύξηση του δανεισμού οφείλεται κυρίως στην χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας το μεγαλύτερο μέρος του οποίου έχει υλοποιηθεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v