Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lavipharm: Στις 15 Ιουνίου η ΓΣ για την συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας

Την συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Lavipharm στις 15 Ιουνίου 2018.

Lavipharm: Στις 15 Ιουνίου η ΓΣ για την συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Lavipharm την 15η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, και σε Β' Επαναληπτική την 9η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και 14:00, αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4403/2016.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.

Θέμα 5ο: Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920.

Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων Εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης και έγκριση για την συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v