Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Στις 28 Ιουνίου η ΓΣ για τη διάθεση κερδών

Τη διάθεση ετησίων κερδών και διανοµή µερίσµατος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση του ΟΛΘ.

ΟΛΘ: Στις 28 Ιουνίου η ΓΣ για τη διάθεση κερδών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΟΛΘ στις 28 Ιουνίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 µ.µ., στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς» (Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 2), αίθουσα «Αλέξανδρος».

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης της Εταιρείας για την 18η εταιρική χρήση (1-1-2017 έως 31-12-2017).

2. ∆ιάθεση ετησίων κερδών και απόφαση περί διανοµής µερίσµατος στους µετόχους της Εταιρείας.

3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της 18ης εταιρικής χρήσης.

4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 και έγκριση των αµοιβών τους.

5. Έγκριση αµοιβών - αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν στα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2017 και προέγκριση των αµοιβών - αποζηµιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόµενη χρήση.

6. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v