ΕΥΑΘ: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες

Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε ευρώ 2.460.000 διαιρούμενο σε 4.920.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50.

ΕΥΑΘ: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες

Η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε ότι στις 11.05.2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής εταιρείας ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ διαπίστωσε και πιστοποίησε ότι πραγματοποιήθηκε η καταβολή ολόκληρου του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής, ήτοι ποσού ευρώ 2.400.000 με καταβολή μετρητών.

Το σχετικό πρακτικό της πιστοποίησης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου  καταχωρήθηκε στο αρμόδιο ΓΕΜΗ την 31/5/2018.

Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε ευρώ 2.460.000 διαιρούμενο σε 4.920.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v