Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Από 9 Ιουλίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.

ΓΕΒΚΑ: Από 9 Ιουλίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Η εταιρία Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6ης Ιουνίου 2018 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 481.200, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,02 του ευρώ, δηλαδή από 0,30 του ευρώ σε 0,32 του ευρώ ανά μετοχή.

Αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των481.200, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,02 του ευρώ, δηλαδή από 0,32 του ευρώ σε 0,30 του ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,02 Ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (7.218.000) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (24.060.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης με την αριθ. 63305/13.06.2018 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Η Επιτροπή εταιρικών πράξεων του Χρηματιστηριακών Αθηνών στη συνεδρίαση της 28.06.2018 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και την αναλογική επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v