Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Μείωση και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε η ΓΣ

Η ΓΣ αποφάσισε τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών ετών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με Κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας.

Μουζάκης: Μείωση και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε η ΓΣ

Η εταιρεία «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ» ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 29η Ιουνίου 2018 στο στην έδρα της εταιρείας Λ. Κηφισού αριθμ.41 Αιγάλεω και ώρα 12:30 στην οποία παρέστησαν 24 μέτοχοι και οι 4 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3261 /05-04-2002 διαθήκη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ (1.ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 3. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4. ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ) που κατέχουν 27.312.413 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 84,85% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.312.413, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφoι Υπέρ: 27.312.413, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2017 ( 1/1 – 31/12/2017).

Αποφασίστηκε η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2017 ( 1/1 – 31/12/2017).

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.312.413, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφoι Υπέρ: 27.312.413, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2017 έως 31.12.2017.

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.312.413, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφoι Υπέρ: 27.312.413, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου έτος 2017 και προέγκριση 2018 .

Εγκρίθηκε η καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017, σύμφωνα με τη σχετική προέγκριση της Γ.Σ. της 30.6.2017.

Ειδικότερα εγκρίθηκε η καταβολή, συνολικού ποσού 11.289,61 ευρώ, για τη συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο

Επίσης προεγκρίθηκε, η καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό κατά τη χρήση 2018, αμοιβή 14.203,00€ και στην Επιτροπή Ελέγχου 1.000,00€ μικτά για κάθε μέλος άρα σύνολο 3.000,00€ .

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.312.413, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφoι Υπέρ: 27.312.413, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 5. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρείας και Ενοποιημένων ) από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής του.

Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2018, μετά από έλεγχο των προσφορών που είχε στην διάθεσή του από τις κάτωθι Ελεγκτικές εταιρείες:

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΚΤΙΚΗ, ACE, MAZARS, ομόφωνα εισηγείται την ανάθεση του ελέγχου στην . PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε και την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας «. PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε» για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου κατά τη χρήση 2018: ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μακρή Ιωάννη του Θεοδώρου ( Αρ. Μητρώου 28131) και ως αναπληρωματικό τον Καμπουρόπουλο Φίλιππο του Εμμανουήλ ( Αρ. Μητρώου 36141).

Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ενοποιημένων κατά τη χρήση 2018 σε ευρώ 21.912,00 πλέον ΦΠΑ.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.312.413, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφoι Υπέρ: 27.312.413, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 6. Χορήγηση αδείας , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.312.413 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφoι Υπέρ 27.312.413, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 7 .Έγκριση αντικατάστασης μέλους επιτροπής ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφασίστηκε η Έγκριση αντικατάστασης μέλους επιτροπής ελέγχου κατά την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν ψηφοφορίας της κυρίας,

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.312.413, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφoι Υπέρ: 27.312.413, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 8ο : Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών ετών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με Κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας. Δεν προτάθηκαν για συζήτηση άλλα θέματα .

Αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών ετών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με Κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.312.413, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφoι Υπέρ: 27.312.413, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 9ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας για την ταυτόχρονη αυξομείωση Κεφαλαίου.

Aποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας για την ταυτόχρονη αυξομείωση Κεφαλαίου.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.312.413, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφoι Υπέρ: 27.312.413, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 10 .Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν προτάθηκαν για συζήτηση άλλα θέματα .

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v