Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Στις 10/9 η ΓΣ για την παρουσίαση της μελέτης βιωσιμότητας

Η μελέτη βιωσιμότητας της Εταιρείας για τα έτη 2018-2020 μετά την πώληση του κλάδου των φωτοβολταϊκών θα παρουσιαστεί στους μετόχους στη Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου.

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Στις 10/9 η ΓΣ για την παρουσίαση της μελέτης βιωσιμότητας

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΕΛΒΙΕΜΕΚ στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2017-31.12.2017, μετά του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2017.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής των Ελεγκτών για την κλεισθείσα χρήση.

4. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού – έγκριση καταβληθέντων ποσών αμοιβής για την περίοδο 01.01.2017 – 31.12.2017.

5. Παρουσίαση και διάθεση στους μετόχους καταρτισθείσας μελέτης βιωσιμότητας της Εταιρείας για τα έτη 2018-2020 μετά την πώληση του κλάδου των φωτοβολταϊκών και λήψη απόφασης για τη μελλοντική εταιρική πορεία και ιδίως για τις ενέργειες προς άρση της επιτήρησης στο ΧΑΑ.

6. Λήψη απόφασης για κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας της κατά νόμον υποχρεωτικής Επιτροπής Ελέγχου.

7. Ενημέρωση των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης για τους όρους, το τίμημα και τον τρόπο είσπραξης αυτού από την πώληση του κλάδου των φωτοβολταϊκών και του φωτοβολταϊκού σταθμού που βρισκόταν στο Τάχυ Θηβών.

8. Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00', στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 2 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v