Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Foodlink: Στις 18/9 η ΓΣ για την αγορά ιδίων μετοχών

Την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των 300.000 με τιμή από 0,30 έως 100 ευρώ, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Foodlink: Στις 18/9 η ΓΣ για την αγορά ιδίων μετοχών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Foodlink την 18η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, (Λεωφ. Ειρήνης 47).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2017 καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ελεγκτών επί της οικονομικής καταστάσεως της εταιρικής χρήσεως 2017 (1/1/2017-31/12/2017).

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017 και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.

*Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2017 και προέγκριση για τη χρήση 2018.

*Εκλογή Ελεγκτών και αναπληρωτών για την χρήση 2018.

*Δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920.

*Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των 300.000 με τιμή από 0,30 έως 100 Ευρώ, δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920 - Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ.16 Κ.Ν.2190/1920).

*Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του.

*Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από τους μετόχους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο, και ώρα 11:00 π.μ. και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v