Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Λούλη: Η θυγατρική NutriBakeS απορρόφησε την Kenfood

Η εισηγμένη μετά τους εταιρικούς μετασχηματισμούς κατέχει πλέον ποσοστό 67,46% αντί του 70% που κατείχε στην «NutriBakeS».

Μύλοι Λούλη: Η θυγατρική NutriBakeS απορρόφησε την Kenfood

Η Διοίκηση της Mύλοι Λούλη γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρείας «Kenfood» με την κατά 70% θυγατρική της εισηγμένης «NutriBakeS» με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη.

Η ως άνω συγχώνευση εγκρίθηκε δυνάμει της με αριθμό 8559/2018 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 18/09/2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1475949, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4172/13, όπως ισχύουν.

Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται και η έγκριση τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της «NutriBakeS», σύμφωνα με την οποία, το μετοχικό κεφάλαιό της πλέον ανέρχεται σε 670.310 € από 533.400 € διαιρεμένο σε 67.031 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € από 53.340 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € έκαστη.

Οι 67.031 νέες μετοχές διατίθενται σε ποσοστό 3,6319% στους μετόχους της εισφέρουσας και σε ποσοστό 96,3681% στους μετόχους της λήπτριας.

Ως εκ τούτου η εισηγμένη κατέχει πλέον το 67,46% αντί του 70% που κατείχε στην «NutriBakeS», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v