Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Άντλησε 1,407 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ

Κατά 95,46% καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Βαρβαρέσος.

Βαρβαρέσος: Άντλησε 1,407 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ

Η εταιρία «Βαρβαρέσος Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ανακοίνωσε ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων καλύφθηκε μερικώς με την άντληση κεφαλαίων ποσού ευρώ 1.407.497,40 μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής παλαιών μετόχων.

Ειδικότερα, οι εγγραφές από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης και δικαίωμα προεγγραφής μετόχους καλύφθηκε κατά ποσοστό 95,33% με την καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 1.405.578,60 που αντιστοιχεί σε 4.685.262 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές, ενώ 229.770 έμειναν αδιάθετες.

Με την από 03.04.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, διατέθηκαν 6.396 μετοχές από τις 229.770 αδιάθετες μετοχές, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 95,46% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε ευρώ 1.407.497,40.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, δηλαδή κατά 1.407.497,40 ευρώ, με την έκδοση 4.691.658 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε ευρώ 1.899.000,60 διαιρούμενο σε 6.330.002 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v