Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Τη διανομή μερίσματος €4,86/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Ημερομηνία έναρξης για την καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους της εταιρείας είναι η 2η Μαίου 2019. Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την Τρίτη, 30 Απριλίου 2019.

Mermeren: Τη διανομή μερίσματος €4,86/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Απριλίου 2019, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας στο Prilep.

Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν έξι (6) και αντιπροσωπεύουν το 89,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Όλες οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2018

2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για την χρήση 2018.

3. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2018.

4. Εγκρίθηκαν οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

5. Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2018. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού 4,869 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό). Ημερομηνία έναρξης για την καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας είναι η 02η Μαίου 2019 και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το ποσό των 253.579.116 δηναρίων (ή 4.123.238 ευρώ με ισοτιμία 1 ευρώ = 61,50 δηνάρια) από το αποθεματικό επανεπενδυομένων κερδών που δεν χρησιμοποιήθηκε το 2018 μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.

Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την Τρίτη, 30 Απριλίου 2019 (record date). Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των ΕΛ.ΠΙΣ. στο Χ.Α. με δικαίωμα μερίσματος θα είναι η 24η Απριλίου 2019 (cum dividend date) και πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των ΕΛ.ΠΙΣ. χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ημέρα αποκοπής) θα είναι η 25η Απριλίου 2019.

Με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ., η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για το ακριβές ποσό μερίσματος (μικτό και καθαρό) που τους αναλογεί, καθώς και για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.

6. Εγκρίθηκε η Ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2018.

7. Ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton DOO Skopje για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το έτος 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v